Over ons
         
  wie zijn wij
          missie & visie
          organisatie
          veilig jeugdwerk
          geschiedenis
          foto’s

     Diensten
          tijd & route

     Contact
         
contactgegevens


Een stukje geschiedenis

Een gereformeerde kerk in het katholieke zuiden… Daar zit een geschiedenis achter die wij u niet graag onthouden!

Protestanten in een katholieke wereld

Onze ervaring is, dat het onze katholieke vrienden of buren niet zoveel zegt als wij hen vertellen dat we gereformeerd zijn. Protestants, zeggen we dan maar, wat inderdaad klopt: gereformeerd zijn is een vorm van protestant zijn. Protestanten zijn er al heel lang te vinden in Limburg. Dat gaat terug tot de 16de eeuw. Al in 1527 wordt er in Maastricht iemand opgepakt, nl. Jan van den Bosch, wegens het bezit van verboden (Lutherse) boekwerkjes. Later die eeuw (in 1566) bemachtigen calvinisten in Maastricht een eigen vergaderruimte, de huidige Matthiaskerk in de Boschstraat.

Tot ongeveer 1900

In de jaren die volgen breidt de calvinistische godsdienst zich uit. In 1661 komt het tot een classis Maastricht met 19 dienstdoende predikanten. Maastricht wordt een calvinistisch centrum met kerkdiensten in de St. Janskerk (3x per zondag) en in de reeds genoemde Matthiaskerk (2x per zondag). Als na de Franse overheersing van 1794 tot 1814 koning Willem I in 1816 de Nederlands Hervormde Kerk sticht, leidt dat in noordelijke delen van Nederland tot heftig verzet en na grote strijd tot Afscheiding en Doleantie. Deze Afscheiding en Doleantie – waar de gereformeerde kerken uit zijn ontstaan – werken in Limburg nauwelijks door met als gevolg, dat er in Limburg tot 1911 geen enkele gereformeerde kerk te vinden is.

Begin 20ste eeuw

In de eerste decennia van de 20ste eeuw worden er ook in Limburg gereformeerde kerken gesticht. De eerste is die van Venlo in 1911. Daarna – mede als gevolg van de opkomst van de mijnindustrie – volgt Heerlen in 1915. Door de sterke groei en vooral ook door de aantrekkingskracht van de mijnarbeid op mensen uit het noorden van het land, komt het ook in Treebeek, op 19 oktober 1919, tot instituering van een gereformeerde kerk. Hierna ontstaan ook in Maastricht (6 november 1919), Roermond (3 december 1920) en Geleen (21 februari 1930) gereformeerde kerken. In totaal zijn er dan in Limburg 6 gereformeerde kerken.

Vrijmaking

Een breuk die zich in 1944 in de Gereformeerde Kerken voltrekt – de Vrijmaking – krijgt ook in Limburg gevolgen. In Treebeek en in Maastricht komt het ook tot een vrijmaking, zodat daar twee gereformeerde kerken vrijgemaakt ontstaan. Met deze twee kerken gaat de beschrijving van deze geschiedenis verder. De andere gereformeerde kerken blijven bestaan, gaan mee in het Samen op Weg – proces (een fusie met de hervormde en lutherse kerk) en bestaan nu verder als Protestantse Kerk in Nederland. Tot 1967 worden er vanuit Brunssum nog kerkdiensten belegd in Venlo en Roermond, maar omdat uit deze plaatsen de laatste gereformeerd vrijgemaakten verdwijnen, wordt hiermee gestaakt. Jammer genoeg komt het in het verband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt tot nog een breuk in de jaren ’60 van de 20ste eeuw. Het gevolg van deze breuk is dat de gereformeerde kerk van Maastricht Nederlands Gereformeerd wordt en de kerk in Brunssum gereformeerd vrijgemaakt blijft.

Nieuwe initiatieven

Een kleine kerk kan toch dankzij Gods genade tot grote dingen in staat zijn. Samen met zusterkerken is er vanaf 1978 geďnvesteerd in uitbreiding naar het noorden toe. Dit heeft ertoe geleid dat in 1997 in Venlo een zelfstandige gereformeerde kerk kon ontstaan, die op dit moment verder bestaat als GKV De Brug. Hierachter stak o.a. een duidelijke visie op kerk zijn in Limburg: dan ben je er niet voor jezelf, maar wil je aantrekkelijk zijn voor anderen met het evangelie van Jezus Christus.

Een soortgelijk verlangen leidde er later toe, dat ook in Maastricht een zelfstandige gereformeerde kerk kon ontstaan. Vanaf 1993 is in Maastricht begonnen met wijkopbouw-activiteiten. Onder zegen van God kon dit steeds verder uitgebreid wat als gevolg heeft gehad dat in 2004 de instituering van Maastricht een feit is geworden. Ook deze kerk werkt vanuit een visie voor de hele stad Maastricht en bestaat momenteel onder de naam Kruispuntkerk Maastricht.

Kerk zijn in Limburg

Kerk zijn in Limburg is boeiend en spannend. Het land en de cultuur zijn dynamisch. Als protestantse minderheid in een katholieke wereld word je voortdurend uitgedaagd om te vertellen waar je voor staat. In de praktijk kan dat leiden tot verrassende ontmoetingen: katholieken en protestanten kunnen elkaar ondanks verschillen vinden in de gezamenlijke belijdenis van Jezus’ koningschap juist in een tijd dat het geloof in Hem aan betekenis verliest.

Kerk zijn in Limburg maakt dankbaar en nederig. Het voortbestaan van onze kerk heeft in de geschiedenis aan een zijden draadje gehangen. Maar we bestaan nog en mogen zelfs spreken van een bloeiend kerkelijk leven. Er zijn zelfs kerken bij gekomen. Dat is het werk van God! We zijn Hem dankbaar dat we nog steeds de mogelijkheden krijgen om met het evangelie van Jezus Christus onze omgeving te bereiken!